GROUPE PAVIA
PAVIAGROEP


Federale kieskring
Circonscription fédérale


Paviagroep


Lire la version française

De federale kieskring is een kieskring voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar alle Belgische burgers deel van uitmaken. Hij omvat dus het hele Belgische grondgebied. In de versie die de Paviagroep voorstelt zouden 15 van de 150 zetels in die kieskring verdeeld worden. Een gedetailleerd voorstel werd op 14 februari 2007 publiek gemaakt. Het werd besproken in een gemengde commissie van het Federale Parlement, die haar rapport in februari 2014 voorstelde.

De Paviagroep is een groep Nederlandstalige en Franstalige academici die tussen september 2005 en september 2007 samenkwam. De naam van de groep verwijst naar de naam van de Brusselse straat waar de groep vergaderde.

Deze site bevat het voorstel van de Paviagroep, de argumenten waarmee het onderbouwd is en de reacties daarop in de pers, een aantal latere bijdragen door leden van de groep, een overzicht van de standpunten over het idee van een federale kieskring sinds 1988 en vele onderbouwde bijdragen tot de discussie.


Groupe Pavia


La circonscription fédérale est une circonscription électorale pour la Chambre des représentants qui inclut tous les citoyens belges. Il couvre donc tout le territoire de la Belgique. Dans la version proposée par le groupe Pavia en février 2007, 15 des 150 sièges de la Chambre sont attribués dans le cadre de cette circonscription. Elle a fait l’objet de débats au sein d’une commission mixte du Parlement fédéral, qui a rendu son rapport en février 2014.

Le groupe Pavia est un groupe d’universitaires belges francophones et néerlandophones qui s’est réuni entre septembre 2005 et septembre 2007. Son nom est inspiré par le nom de la rue bruxelloise où le groupe se réunissait.

Ce site rassemble la proposition du Groupe Pavia, son argumentaire, les échos qu’elle a eus dans la presse, des interventions ultérieures de membres du groupe un relevé de prises de position par rapport à l’idée de circonscription fédérale depuis 1988 et de nombreuses contributions substantielles à la discussion.