GROUPE PAVIA
PAVIAGROEP


Federale kieskring
Circonscription fédérale


Vaak gestelde vragen · Questions fréquemment posées


Lire la version française
Nederlandse versie lezen


VAAK GESTELDE VRAGEN
PDF versie

OVER DE DOELSTELLINGEN

1. Hebben andere federale staten ook een federale kieskring?
2. Beoogt het voorstel de restauratie van het unitaire België?
3. Kan met dit voorstel België gered worden?
4. Wil dit voorstel de nationale politieke partijen opnieuw in het leven roepen?
5. Is er een verband tussen ons voorstel en het probleem BHV?
6. Heeft ook de Europese Unie niet een gelijkaardig voorstel nodig?
7. Staat ons voorstel los van de hervorming van de Senaat?
8. Is er eigenlijk een principieel bezwaar tegen het invoeren van een federale kieskring?

OVER DE FORMULE
9.  Waarom in de Kamer en niet in de Senaat?
10. Waarom 15 zetels?
11. Moet een federale kieskring niet uitgebreid worden tot alle zetels van de Kamer?
12. Is een dubbele kandidatuur geen probleem?
13. Gaat een gegarandeerde vertegenwoordiging niet in tegen de geest van ons voorstel?
14. Bestaat er geen risico voor ‘valse Nederlandstaligen’ of ‘valse Franstaligen’?
15. Wordt men niet altijd beter vertegenwoordigd door een lid van de eigen gemeenschap?
16. Is het toelaten van lijstverbindingen wel nuttig?

OVER DE HAALBAARHEID
17. Waar komt het idee van een federale kieskring vandaan?
18. Heeft een dergelijke hervorming ooit op de institutionele agenda gestaan?
19. Welke politieke partijen steunen ons voorstel?
20. Welke partijen verwerpen het voorstel?

OVER DE PAVIAGROEP
21. Waar komt de Paviagroep vandaan?
22. Is onze visie geëvolueerd?


DE DOELSTELLINGEN

1. Hebben andere federale staten ook een federale kieskring ?
Sommige landen zoals Israël of Nederland verdelen de zetels van het parlement in één enkele kieskring. Maar dat zijn geen federale staten. Geen enkele andere federale staat heeft een systeem zoals wij dat voorstellen. Maar zij hebben dat ook niet nodig, omdat er belangrijke partijen zijn die op het federale niveau actief zijn en die de bevolkingen van de diverse deelstaten vertegenwoordigen. Dat leidt tot een efficiëntere en meer legitieme federale vertegenwoordiging: de programma’s die zij aan de kiezers voorleggen houden rekening met de wensen en verwachtingen van de diverse territoriaal verspreide groepen.

2. Beoogt het voorstel de restauratie van het unitaire België?
In geen geval. Het voorstel wil de federale democratie op een meer legitieme en meer efficiënte manier laten functioneren. Opdat de beslissingen van de federale regering legitiem zouden kunnen zijn, is het belangrijk dat de ministers electoraal kunnen beoordeeld worden – positief of negatief – door het geheel van de bevolking voor wie die beslissingen betrekking hebben. Het is bovendien ook belangrijk voor de efficiëntie van de federale besluitvorming dat de blokkeringen die het gevolg zijn van het communautaire opbod in de twee van elkaar gescheiden kiezerskorpsen. Het komt er dus op aan de federale regering efficiënter en legitiemer te maken. Maar niets belet een dergelijke verbeterde federale overheid om de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen verder uit te breiden indien ze dat wenst.

3. Kan met dit voorstel België gered worden?
Voor de Paviagroep is dat niet de vraag. Sommige leden van de groep menen allicht dat het voortbestaan van België in gevaar is. Anderen denken van niet. Sommigen denken misschien dat België gered moet worden. Anderen vinden van niet. Maar of het voortbestaan van België nu in gevaar is of niet, en of het gered moet worden of niet, het belangrijkste voor ons – ook voor diegenen die menen dat meer bevoegdheden uit het Belgische niveau moeten verwijderd worden – is de efficiënte en legitieme functionering van de federale democratie. 

4. Wil dit voorstel de nationale politieke partijen opnieuw in het leven roepen?
Ons voorstel mikt op de creatie van een echte federale dynamiek. Het wil zeker mogelijkheden scheppen voor een grotere coherentie en solidariteit tussen de partijen van een zelfde politieke familie. Het moedigt lijstverbindingen aan tussen partijen van verschillende gemeenschappen die een zelfde programma hebben voor het federale beleid. Maar het is ook perfect compatibel met het behoud van aparte organisaties die beantwoorden aan de eigenheden van elk van de gemeenschappen en gewesten.

5. Is er een verband tussen ons voorstel en het probleem BHV ?
Er is zeer zeker een analogie. Ons voorstel maakt in het hele land mogelijk wat vandaag enkel in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde mogelijk is: stemmen voor partijen van beide taalgemeenschappen. Het is dus mogelijk er een compensatie in te zien – intelligenter dan vele andere – voor de aanpassing van BHV aan de logica van de provinciale kieskringen. Elke Belgische kiezer zal beschikken over een stem die zij of hij kan uitbrengen voor een lijst die overal in het land op de stembrief staat. Ons voorstel pakt daarmee een veel fundamenteler probleem aan: de uitdaging om de democratie op een legitieme en efficiënte wijze te laten functioneren in een context waarin de taalkundige diversiteit gerespecteerd moet worden. De crisis rond BHV heeft geleid tot een beter begrip van de aard van het probleem en van het belang van ons voorstel, maar ons voorstel beperkt zich hoegenaamd niet tot een oplossing van het probleem BHV ‘langs boven’. Het voorstel behoudt zijn kracht en betekenis, welke ook het lot wordt van BHV.

6. Heeft ook de Europese Unie niet een gelijkaardig voorstel nodig ?
De Europese Unie heeft heel bijzondere instellingen, die sterk verschillen van die van de nationale staten. Maar toch stelt zich op het Europese niveau ook de vraag hoe er bestuurd kan worden in naam van een Europese bevolking die bestaat uit verschillende publieke opinies, uit verschillende taalgroepen en nationale identiteiten. Ook daar rijst de vraag naar mechanismen die de besluitvorming kunnen verbinden met de Europese bevolking, vooral omdat ook in Europa die rol niet door Europese politieke partijen gespeeld wordt. Ook in Europa wordt derhalve gezocht naar goede manieren om dat te doen. De Commissie voor Institutionele Zaken van het Europees Parlement heeft op 26 mei 1998 met een ruime meerderheid een resolutie goedgekeurd die vraagt om 10% van de zetels van het Europees Parlement toe te wijzen in een kieskring die het gehele territorium van de Unie omvat. Ook al is een formule die geschikt is voor het Europees Parlement niet noodzakelijk deze die ook de beste is voor het Belgische federale parlement, de succesvolle invoering van een federale kieskring in België zou zeker de kansen verhogen om ook in Europa deze vernieuwende formule te gebruiken. In 1899 was België het eerste land dat een proportionele vertegenwoordiging invoerde, en vandaag is dat het meest verspreide kiessysteem in stabiele democratieën. Het belang van een institutionele vernieuwing die goed is voor België is niet beperkt tot dit ene landje.

7. Staat ons voorstel los van de hervorming van de Senaat?
De aanpassing van de kieswetgeving voor de Kamer is voor ons doel veel belangrijker en dringender dan de hervorming van de Senaat. Indien de Senaat hervormd wordt, bijvoorbeeld door de beperking ervan tot de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren, en dus door de afschaffing van de 40 rechtsreeks verkozen senatoren, zou het aantal kamerleden kunnen verhoogd worden en zouden dan extra zetels of een aantal ervan (bijvoorbeeld tot een totaal van 30) aan de federale kieskring kunnen toegevoegd worden. Een dergelijke parallelle hervorming van Kamer en Senaat zou keurig passen bij ons voorstel, maar is niet onontbeerlijk. Indien de hervormingsplannen voor de Senaat niet rijp zijn, belet niets om toch die 15 zetels van de Kamer in een federale kieskring toe te wijzen, en later dat aantal eventueel te verhogen.

8. Is er eigenlijk een principieel bezwaar tegen het invoeren van een federale kieskring?
Neen.


DE FORMULE

9. Waarom in de Kamer en niet in de Senaat?
Het is in de Kamer dat de regering over een meerderheid moet beschikken. Daar is de kern van de wetgevende macht en daar wensen de belangrijke politici een rol te spelen. Een federale kieskring introduceren voor de Senaat zou in de eerste plaats de samenstelling ervan nog complexer maken dan die nu is. Het zou de huidige rol van de Senaat als reflectiekamer of als de kamer die de samenstellende delen van de federatie vertegenwoordigt ook veranderen. En vooral zou een federale kieskring voor de Senaat de federale dynamiek niet echt veranderen wanneer de politieke tenoren toch zouden kiezen om in de Kamer te zetelen en zich dus slechts ten opzichte van één van de taalgemeenschappen te profileren.

10. Waarom 15 zetels?
Wij gaan ervan uit dat het aantal zetels in de Kamer op 150 blijft. Dat wil zeggen dat naarmate het aantal zetels van de federale kieskring groter wordt, het aantal zetels dat in de provinciale kieskringen kan verdeeld worden kleiner is. En dan wordt de verdeling van die zetels minder proportioneel. Daarom willen we niet te ver gaan. Eén tiende van de zetels (15) komt ook symbolisch overeen met het aantal ministers van de federale regering. Het is ook een aantal dat voldoende groot is om een federale dynamiek te creëren.

11. Moet een federale kieskring niet uitgebreid worden tot alle zetels van de Kamer?
Neen. In eerste instantie is de geografische verankering van een voldoende aantal volksvertegenwoordigers belangrijk. In de tweede plaats zet een federale kieskring met weinig zetels makkelijker aan tot het vormen van allianties. Ten slotte moet een klein aantal zetels volstaan om een federale dynamiek te creëren. De leiders van alle partijen zullen allicht op de federale lijsten staan en proberen er een mooie score te behalen aan beide kanten van de taalgrens, zeker indien ze de ambitie hebben om de federale regering te leiden. De mogelijkheid om zowel kandidaat te zijn in een provinciale kieskring en in de federale kieskring zorgt ervoor dat ook kandidaten met een beperktere ambitie een plaats op de federale lijst zullen innemen, ook al is hun kans op verkiezing groter in de provinciale kieskring. Het kan dus best dat de meeste verkozen volksvertegenwoordigers campagne gevoerd hebben in de federale kieskring, ook al zijn er slechts 15 van hen effectief verkozen.

12. Is een dubbele kandidatuur geen probleem?
Het gaat om een dubbele kandidatuur voor een zelfde assemblee. Ze valt dus niet onder het negatieve oordeel van het Arbitragehof over de dubbele kandidatuur voor Kamer en Senaat. Ze is ook compatibel met de intentie om effectief te zetelen in de assemblee waarvoor men is verkozen. Aan de kandidaten op de federale lijsten toelaten om ook op de provinciale lijsten te staan, is ook nuttig om alle kandidaten wier bekendheid de eigen provincie overstijgt de mogelijkheid te geven zich in de federale dynamiek te engageren. Anders blijft die kans beperkt tot die politici die echt kans maken om op een federale lijst verkozen te worden.

13. Gaat een gegarandeerde vertegenwoordiging niet in tegen de geest van ons voorstel?
Wij stellen voor om 9 van de 15 zetels voor te behouden voor Nederlandstaligen en 6 voor Franstaligen, wat overeenkomt met de huidige verdeling tussen de twee taalgroepen in de Kamer. Gaat een indeling van de federale verkozenen in Nederlandstaligen en Franstaligen dan niet in tegen de geest van ons voorstel? En belet die vooraf vastgelegde verhouding niet het aantrekken van stemmen uit de andere gemeenschap zoals wij wensen aan te moedigen? Het tegendeel is waar: een gegarandeerde vertegenwoordiging is essentieel om ons doel te bereiken. Indien alle partijen afzonderlijke lijsten zouden indienen, zouden de Nederlandstalige lijsten – omdat er meer Nederlandstalige kiezers zijn (60% van het totaal) – meer kans hebben om bij het gebruik van het systeem D’Hondt (dat de grotere partijen licht bevoordeelt) extra zetels te halen. Een simulatie met de resultaten van 2003 geeft 10 van de 15 zetels aan de Nederlandstalige partijen. Natuurlijk is het belangrijk de electorale dynamiek te veranderen en partijen ertoe aan te zetten om kiezers van de andere gemeenschap aan te trekken, al dan niet door het vormen van gemeenschappelijke lijsten met de zusterpartij. Maar of er nu gemeenschappelijke lijsten zijn of niet, het zal makkelijker zijn om aan kiezers te vragen om voor kandidaten van een andere taalgroep te stemmen wanneer die stem niet een onevenwicht tussen het aantal verkozenen van elke taalgroep oplevert, maar een mogelijkheid biedt aan kandidaten om de belangen van de gehele bevolking te verdedigen.


14. Bestaat er geen risico voor ‘valse Nederlandstaligen’ of ‘valse Franstaligen’?
De door ons voorgestelde gegarandeerde vertegenwoordigingen maakt het nodig om een criterium vast te leggen waarmee kandidaten als Franstaligen of Nederlandstaligen kunnen geïdentificeerd worden. Dat wil niet zeggen dat die taalaangehorigheid van een kandidaat meteen ook het essentiële kenmerk van haar of zijn identiteit moet zijn. Het is gewoon een eenvoudige manier om de nodige evenwichten te bewaren in een institutionele context waar het behoren tot een taalgroep een manier is om minderheden te beschermen (op het federale niveau en in Brussel). Andere landen die gebruik maken van gegarandeerde vertegenwoordiging of van quota maken soms gebruik van heel rigide criteria (zoals afkomst) of administratief erg zware procedures (zoals de steun van representatieve organisaties). Wij stellen een lichte maar afdoende procedure voor. Om als een Nederlandstalige of Franstalige kandidaat erkend te worden – dat wil zeggen: als kandidaat om als lid van die taalgroep te zetelen – volstaat een verklaring die moet bevestigd worden door drie leden van de overeenkomstige taalgroep in de Kamer of door 0,1% van de kiezers in vier van de zes kieskringen die tot het betrokken taalgebied of tot een taalgemengd gebied behoren. Die laatste regel moet het ook voor nieuwe partijen mogelijk maken om deel te nemen aan de verkiezingen in de federale kieskring.


15. Wordt men niet altijd beter vertegenwoordigd door een lid van de eigen gemeenschap?
Wij hebben allemaal multipele identiteiten. Wij hebben allemaal waarden en belangen die wij delen met mensen die niet tot onze taalgemeenschap behoren. Voor de meesten van ons is het dus niet zo vanzelfsprekend dat we beter vertegenwoordigd zouden worden door afgevaardigden van onze eigen taalgroep. Maar voor diegenen voor wie dat wel het geval is, moeten we eerst opmerken dat ons  voorstel slechts betrekking heeft op een deel van de zetels in de Kamer. De meeste zetels blijven verdeeld worden in provinciale kieskringen en geven dus het kiezerskorps van elke provincie een gegarandeerde vertegenwoordiging. Niets belet overigens dat kiezers ook voor de federale kieskring alleen of vooral op kandidaten van hun eigen gemeenschap stemmen. Ons voorstel maakt alleen de federale besluitvorming coherenter door de keuze van de kiezers te verruimen: bij federale verkiezingen kunnen ze hun vertrouwen uitspreken of ontnemen aan de partijen die zouden kunnen regeren op het federale niveau.


16. Is het toelaten van lijstverbindingen wel nuttig?
Indien er alleen maar eentalige lijsten zouden opkomen in de federale kieskring, laat de verbinding tussen lijsten toe om de zetelverdeling proportioneler te laten gebeuren. Partijen hebben er ook belang bij om lijstverbindingen aan te gaan, omdat dit toelaat om een zetel die niet meer aan een lijst kan toegewezen worden omdat de beschikbare kandidaten niet behoren tot de vereiste taalgroep, aan een kandidaat van de verbonden en dus verwante lijst toe te wijzen. Wij hopen dat dit de partijen aanzet om die lijstverbindingen aan te gaan.
Tweetalige lijsten realiseren natuurlijk het best de door ons beoogde federale dynamiek dan de verbinding tussen twee eentalige lijsten. Het uitbrengen van verschillende voorkeurstemmen op één lijst is mogelijk, maar niet op verschillende verbonden lijsten. Een gemeenschappelijke lijst vermijdt ook dat partijen van een zelfde politieke familie met elkaar in concurrentie treden. En uiteraard is het dan op een gemeenschappelijke lijst mogelijk om de grootste aantallen voorkeurstemmen te behalen, wat van belang kan zijn voor wie federale ambities koestert.


HAALBAARHEID

17. Waar komt het idee van een federale kieskring vandaan?
Goede ideeën hebben altijd vele vaders. De eerste die het even aanraakte was waarschijnlijk André Alen, hoogleraar grondwettelijk recht aan de K.U.Leuven en rechter bij het Arbitragehof, in een rapport dat hij in 1990 publiceerde, toen hij nog secretaris van de ministerraad was. De eersten die het verdedigden waren Steven Vansteenkiste, de huidige kabinetschef van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden (in De Standaard, september 1993), Gonzales D’Alcantara, hoogleraar aan de UA (in De Tijd, juni 1994) en Gérard Roland, hoogleraar aan de universiteit van California in Berkeley en aan de ULB (in Le Soir en De Standaard, oktober 1994).
Details en citaten zijn te raadplegen in het persdossier op www.paviagroup.be

18. Heeft een dergelijke hervorming ooit op de institutionele agenda gestaan?
Voor zover wij dat konden nagaan is het idee van een federale kieskring nooit opgedoken tijdens institutionele onderhandelingen over het Belgische parlement. Wel was er een voorstel om de Belgische leden van het Europese Parlement, dat sinds 1979 rechtstreeks verkozen wordt, in een Belgische kieskring te laten verkiezen. Charles-Ferdinand Nothomb, die toen voorzitter was van de PSC, verzette zich ertegen omdat hij vreesde dat de Vlaamse kandidaten veel meer stemmen in Wallonië zouden halen dan de Waalse kandidaten in Vlaanderen.


19. Welke politieke partijen steunen ons voorstel?
Een kijkje in ons persdossier (www.paviagroup.be) laat toe meteen vast te stellen dat we bij de meeste politieke partijen mensen vinden die onze analyse delen en die daarom ook sympathiek staan tegenover het idee van een federale kieskring, en het soms ook volmondig steunen. Tot nog toe heeft alleen ECOLO formeel een voorstel ingediend om een federale kieskring met 50 zetels in te voeren (toe te voegen aan de Kamer en ter vervanging van de verkozen en gecoöpteerde senatoren). Maar sinds december 2006 hebben verschillende vooraanstaande politici van diverse partijen zich duidelijk voorstander getoond van een federale kieskring voor de Kamer (zie ons persdossier). 

20. Welke partijen verwerpen het voorstel?
Toen wij een eerste keer ons idee publiek maakten, kwamen er negatieve reacties van Vlaams Belang, van N-VA en van Spirit (zie ons persdossier op www.paviagroup.be). Voor een aantal daarvan was dat vermoedelijk een te snelle reactie, ook al omdat ons voorstel toen nog niet concreet was uitgewerkt.
Laten we duidelijk zijn: het unitaire België is dood en voorgoed dood, en het kan geenszins de bedoeling zijn ernaar terug te keren. Ons doel is niet achteruit te gaan of te kijken, maar het federale België van vandaag en morgen beter te laten functioneren. Het moet makkelijker beslissingen kunnen nemen die in het belang zijn van alle samenstellende delen van de federatie. Het is ook zeker niet de bedoeling het taalstatuut van Vlaanderen of Wallonië te veranderen. Aan Vlamingen de mogelijkheid geven om voor Walen te stemmen of aan Walen om voor Vlamingen te stemmen betekent niet dat het Nederlands niet meer de bestuurstaal van Vlaanderen is en het Frans de bestuurstaal van Wallonië. Het impliceert wel dat diegenen die de ambitie hebben om op het federale niveau een betekenisvolle rol te spelen nog meer aangezet worden om de andere landstaal te leren. Wie zou daarover kunnen klagen?
DE PAVIAGROEP

21. Waar komt de Paviagroep vandaan?
Sinds het midden van de jaren negentig zijn verschillende leden van wat later de Paviagroep zou worden beginnen nadenken over het idee van een federale kieskring, en zij bespraken het ook af en toe. In juni 2003 hebben Philippe Van Parijs en Kris Deschouwer samen een Vrije Tribune gepubliceerd in La Libre en in De Standaard onder de titel “Een Senaat zonder senatoren, een echt federale Kamer”. Zij waren de initiatiefnemers van een tweede opiniestuk in La Libre en De Standaard op 4 februari 2005, dat de steun kreeg van een tiental academici uit de beide taalgroepen. Die hebben dan de kern gevormd van de Paviagroep, die voor het eerst bijeenkwam op 13 september 2005 in de Paviastraat in Brussel en die een wetenschappelijk colloquium over de federale kieskring organiseerde in de Universitaire Stichting op 19 januari 2006. Sindsdien heeft de groep de website www.paviagroup.be geopend, waarop onder meer een steeds verder aangroeiend persdossier staat. De groep creëerde een blog die toeliet vele reacties te verzamelen tussen juni en september 2006. De groep onderzocht verder de diverse technische kwesties van het voorstel, en kon rekenen op kritische bijdragen vanuit zeer verschillende milieus.

22. Is onze visie geëvolueerd?
Het voorstel dat we op 14 februari 2007 publiek maken is de vrucht van vele maanden nadenken, van ontmoetingen en van discussies. Sommigen van ons hadden in het verleden eerder een voorkeur uitgesproken voor een federale kieskring voor de Senaat, maar er is een duidelijke consensus gegroeid om te opteren voor de Kamer. Voor wat het aantal zetels betreft, de dubbele kandidatuur, de mogelijke lijstverbindingen en de afwezigheid van drempels hebben onze discussies tot snelle convergentie gezorgd.
Over de vraag of gegarandeerde vertegenwoordiging voor de taalgroepen wenselijk was, hebben we lang nagedacht. Velen van ons stonden daar a priori negatief tegenover, omdat quota precies de taalidentiteiten zou versterken, wat in zou gaan tegen de geest van ons voorstel. Wij zijn er echter van overtuigd geraakt dat de effecten ervan positief zouden zijn, en hebben daarom gezocht naar een bruikbaar criterium om de taalaangehorigheid van de kandidaten vast te leggen. Wij staan uiteraard steeds open voor kritiek en suggesties, en zouden best op basis daarvan onze mening kunnen herzien.

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES
Version PDF

A PROPOS DES OBJECTIFS

1. Y a-t-il une circonscription fédérale dans les autres Etats fédéraux ?
2. Notre proposition vise-t-elle à revenir à une Belgique unitaire ?
3. Notre proposition permettrait-elle de sauver la Belgique ?
4. Notre proposition vise-t-elle à ressusciter les partis politiques nationaux ?
5. Y a-t-il un lien entre notre proposition et le problème BHV ?
6. L’Union européenne a-t-elle besoin d’une réforme analogue ?
7. La réalisation de notre proposition dépend-elle d’une réforme du Sénat? ?
8. Existe-t-il une objection de principe à la création d’une circonscription fédérale ?

A PROPOS DE LA FORMULE
9.  Pourquoi à la Chambre et pas au Sénat ?
10. Pourquoi 15 sièges ?
11. La circonscription fédérale ne devrait-elle pas être étendue à l’ensemble de la Chambre?
12. La possibilité d’une double candidature ne pose-t-elle pas un problème ?
13. La représentation linguistique garantie n’est-elle pas contraire à l’esprit de notre proposition ?
14. N’y a-t-il pas un risque de “faux néerlandophones” ou de “faux francophones” ?
15. N’est-on pas toujours mieux représenté par un membre de sa propre communauté ?
16. Est-il bien utile de permettre des apparentements entre listes ?

A PROPOS DE LA FAISABILITE
17. Quelle est l’origine de l’idée d’une circonscription fédérale ?
18. Une telle proposition a-t-elle jamais figuré à l’agenda des discussions institutionnelles?
19. Y a-t-il des partis politiques qui soutiennent notre proposition ?
20. Y a-t-il des partis qui rejettent notre proposition ?

A PROPOS DU GROUPE PAVIA
21. Quelle est l’origine du groupe Pavia ?
22. Notre position a-t-elle évolué ?


A PROPOS DES OBJECTIFS

1. Y a-t-il une circonscription fédérale dans les autres Etats fédéraux ?
Certains pays, comme Israël ou les Pays-Bas, ont une circonscription unique couvrant l’ensemble du pays. Mais ce ne sont pas des Etats fédéraux. Aucun Etat fédéral n’a recours au système que nous proposons. Mais aucun n’en a besoin comme le nôtre, dans la mesure où les partis qui occupent le pouvoir au niveau fédéral tendent à être représentés dans l’ensemble des entités fédérées et permettent ainsi un fonctionnement fédéral plus efficace et plus légitime : les programmes que les partis soumettent à l’électeur sont supposés être guidés par une conception de l’intérêt général du pays et effectuent donc anticipativement les arbitrages requis, et ceux qui exercent le pouvoir au niveau fédéral, s’ils ne se présentent pas aux suffrages de tous, n’en sont pas moins susceptibles d’être sanctionnés positivement et négativement sur l’ensemble du territoire en raison de leur appartenance à un parti qui s’y présente.  

2. Notre proposition vise-t-elle à revenir à une Belgique unitaire ?
Pas du tout. La proposition vise à faire fonctionner notre démocratie fédérale d’une manière plus légitime et plus efficace. Pour que les décisions de notre gouvernement fédéral puissent prétendre être légitimes, il importe que ses ministres puissent être sanctionnés électoralement — positivement ou négativement — par l’ensemble de la population à laquelle ces décisions s’appliquent. En outre, pour rendre la prise de décision fédérale plus efficace, il importe d’éviter les blocages résultant de la surenchère communautaire inévitablement induite par la coexistence de deux électorats essentiellement séparés. Il s’agit donc de rendre les décisions du gouvernement fédéral plus efficaces et plus légitimes. Mais rien n’empêche que les décisions ainsi facilitées puissent accroître les compétences des Régions si c’est dans l’intérêt de chacune d’entre elles.   

3. Notre proposition permettrait-elle de sauver la Belgique ?
Pour le groupe Pavia, la question n’est pas là. Certains de ses membres pensent peut-être que la Belgique est en danger. D’autres ne le pensent pas. Certains de ses membres pensent peut-être que si elle est en danger il est essentiel de la sauver. D’autres ne le pensent pas. Mais qu’elle soit ou non en danger, qu’il importe ou non de la sauver, il est de notre intérêt à tous, même de ceux qui veulent qu’elle continue de se décharger de ses compétences, que notre démocratie fédérale puisse fonctionner d’une manière efficace et légitime.  

4. Notre proposition vise-t-elle à ressusciter les partis politiques nationaux ?
Notre proposition vise à créer une véritable dynamique fédérale. Elle vise certainement à rendre possible et payante une cohérence et une solidarité plus forte entre des partis néerlandophones et des partis francophones. En particulier, elle encourage les apparentements entre partis de la même famille politique, voire la présentation de listes communes avec un programme commun de gouvernement fédéral. Mais elle est parfaitement compatible avec le maintien d’organisations distinctes correspondant à des réalités communautaires ou régionales différentes.

5. Y a-t-il un lien entre notre proposition et le problème BHV ?
Il y a bien entendu une analogie : notre proposition consiste à permettre à rendre possible sur l’ensemble du territoire belge ce qui n’est actuellement possible qu’à Bruxelles et dans la circonscription de Halle-Vilvorde, à savoir voter pour des partis des deux bords. On peut dès lors y voir une contrepartie honorable — et plus intelligente que beaucoup d’autres — pour la concession de la scission de BHV selon la logique des circonscriptions provinciales. Chaque citoyen belge — y compris à BHV — disposera d’une voix qu’il ne pourra utiliser que pour les listes se présentant dans sa province. Mais chaque citoyen belge — plus seulement à BHV — disposera désormais aussi d’une voix qu’il peut allouer à n’importe quel parti se présentant dans le pays. Notre proposition s’attaque cependant à un problème beaucoup plus général et plus fondamental : le défi de faire fonctionner la démocratie d’une manière efficace et légitime dans un ensemble dont on est déterminé à respecter la diversité linguistique. La crise de BHV a permis une meilleure prise de conscience de la nature du problème et de la pertinence de la solution que nous proposons, mais notre proposition est très loin de se résoudre à une sortie « par le haut » de la crise BHV. Et elle conserve tout son sens, quel que soit le sort réservé à BHV.

6. L’Union européenne a-t-elle besoin d’une réforme analogue ?
L’exécutif européen n’est pas constitué de ministres directement soumis à leurs électorats respectifs nationaux, et les problèmes comme les solutions ne sont dès lors pas strictement parallèles. Mais la démocratie européenne repose aussi ultimement sur des opinions publiques et des électorats linguistiquement distincts, et tant la légitimité que l’efficacité de la prise de décision européenne souffrent de l’absence résultante de formations politiques trans-nationales. Il n’est dès lors pas étonnant que des propositions analogues aient vu le jour à ce niveau également. Ainsi, la Commission des affaires institutionnelles du Parlement européen a approuvé le 26 mai 1998 à une forte majorité une résolution demandant la création d’une circonscription couvrant l’ensemble de l’électorat européen pour 10% des sièges du Parlement. Même si la formule qui convient le mieux pour le Parlement européen n’est pas nécessairement identique à celle qui convient le mieux pour le Parlement fédéral belge, il est clair que l’instauration réussie d’une circonscription nationale en Belgique augmenterait fortement les chances d’une avancée novatrice analogue au niveau européen. En 1899, la Belgique a été le premier pays à introduire le scrutin proportionnel, aujourd’hui adopté par la grande majorité des démocraties stables du monde. L’intérêt de l’innovation dont il s’agit de faire bénéficier la Belgique ne s’arrête pas à ses frontières.

7. La réalisation de notre proposition dépend-elle d’une réforme du Sénat ?
A l’aune de nos objectifs, la réforme du scrutin à la Chambre est bien plus importante et plus urgente que la réforme du Sénat. Si le Sénat est réformé, par exemple en réduisant sa composition à des élus émanant indirectement des élections régionales et à des cooptés et donc en supprimant ses 40 élus directs actuels, on pourrait augmenter nombre de députés et attribuer ces élus supplémentaires ou une partie d’entre eux, 30 par exemple, à la circonscription nationale à créer. Une telle réforme parallèle du Sénat complèterait élégamment la réforme de la Chambre que nous proposons, mais elle n’est pas indispensable à celle-ci. Si la réforme du Sénat n’est pas mûre, rien n’empêche d’aller de l’avant avec une circonscription de 15 sièges, quitte à augmenter ce nombre ultérieurement.

8. Existe-t-il une objection de principe à la création d’une circonscription fédérale ?
Aucune.


A PROPOS DE LA FORMULE

9. Pourquoi à la Chambre et pas au Sénat ?
C’est à la Chambre que le gouvernement fédéral doit disposer d’une majorité. C’est donc là que se concentre le pouvoir législatif, et là aussi par conséquent, que les grandes pointures politiques voudront siéger. Introduire cette circonscription au Sénat, ce ne serait pas seulement en complexifier encore la composition. Ce serait aussi perturber sa vocation d’assemblée de réflexion et/ou issue des entités fédérées. Et surtout, ce ne serait pas affecter en profondeur la dynamique fédérale : les ténors des partis continueraient à préférer se présenter à la Chambre et donc à devoir se profiler face à un électorat uni-communautaire. 

10. Pourquoi 15 sièges ?
Nous supposons que le nombre total de sièges de la Chambre (150) n’est pas modifié. Dans cette hypothèse, plus le nombre de sièges attribués sur la circonscription fédérale est élevé, plus faible est le nombre moyen de sièges attribués sur les circonscriptions provinciales et donc plus faible le degré de proportionnalité entre sièges et voix dans ces circonscriptions. Il importe donc de ne pas aller trop loin dans cette direction. Un dixième des sièges correspond symboliquement à la taille du gouvernement fédéral (15). C’est aussi un nombre suffisant pour créer une dynamique fédérale.

11. La circonscription fédérale ne devrait-elle pas être étendue à l’ensemble de la Chambre?
Non. D’abord parce que l'ancrage géographique d’une part significative des députés a son importance. Ensuite parce qu’une circonscription avec un nombre relativement faible d'élus incite davantage aux alliances. Enfin parce qu’une circonscription fédérale n’attribuant qu’une minorité des sièges suffit à créer la dynamique fédérale : les leaders de tous les partis s'y trouveront et seront très soucieux d’y faire belle figure, en particulier — s’ils ont quelque prétention à diriger le gouvernement — de l’autre côté de la frontière linguistique. En outre, du fait de la possibilité de double candidature pour la même assemblée (sur la circonscription nationale et sur une circonscription provinciale), beaucoup d’élus de « pointure moyenne » veilleront aussi à s’y profiler, que ce soit sur la liste des effectifs ou sur celle des suppléants  — et leurs partis auront intérêt à les y placer —, même si c’est à leur circonscription provinciale qu’ils devront d’être élus. Il est donc probable que la majorité des député élus auront mené campagne sur la circonscription fédérale, même si seuls quinze d’entre eux sont élus par cette voie.

12. La possibilité d’une double candidature ne pose-t-elle pas problème ?
La double candidature que nous proposons d’autoriser concerne la même assemblée. Elle ne tombe donc pas sous le coup de la décision de la Cour d’arbitrage relative à la double candidature à la Chambre et au Sénat, et elle est compatible avec la ferme intention, dans le chef de chaque candidat, de siéger vraiment, s’il est élu, dans l’assemblée pour laquelle il se présente. Permettre à tous ceux qui figurent sur les listes de la circonscription fédérale de se porter en même temps candidat dans une circonscription provinciale est indispensable pour impliquer dans la dynamique fédérale la plupart des candidats dont la notoriété dépasse largement leur province, et pas seulement le petit nombre d’entre eux qui a de grandes chances de remporter l’un des sièges fédéraux.

13. La représentation linguistique garantie n’est-elle pas contraire à l’esprit de notre proposition ?
Nous proposons que 9 des 15 sièges soient réservés à des néerlandophones, et 6 à des francophones, ce qui correspond aux proportions actuelles des groupes linguistiques de la Chambre. Ceci suppose une classification des élus en néerlandophones et francophones qui paraît contraire à l’esprit de notre proposition. De plus, la fixation préalable des nombres d’élus de chaque communauté n’inhibe-t-elle pas la concurrence pour les votes de l’autre communauté que nous souhaitons encourager ? Au contraire, une représentation garantie est essentielle pour atteindre nos objectifs. D’abord, à supposer que tous les partis se présentent séparément, il y aura une tendance systématique à la surreprésentation des néerlandophones, le scrutin proportionnel selon la formule D’Hondt favorisant les grosses listes et donc davantage celles qui recueillent les voix de l’électorat néerlandophone (qui fait 60% du total). Ainsi, avec les scores de 2003, 10 des 15 sièges iraient à des partis néerlandophones et 5 à des partis francophones. Bien sûr, l’important est de changer la dynamique en encourageant les partis à courtiser les voix de l’autre bord, que ce soit ou non en formant des listes communes entre partis frères. Mais qu’il y ait ou non des listes communes, il sera d’autant plus convaincant de demander à des électeurs de l’autre communauté de voter pour soi que ceux-ci auront l’assurance que leurs votes ne contribueront pas à produire un déséquilibre au détriment de leur communauté, mais seulement à élire des candidats soucieux de défendre l’intérêt de l’ensemble de la population. La détermination préalable du nombre d’élus de chaque groupe linguistique permettra donc de décrisper l’électorat face à la possibilité de voter pour un ou plusieurs candidat de l’autre communauté sans pour autant diminuer en rien l’intérêt que partis et candidats auront à se profiler de part et d’autre de la frontière linguistique.

14. N’y a-t-il pas un risque de “faux néerlandophones” ou de “faux francophones” ?
La formule de représentation garantie que nous proposons suppose un critère d’identification des candidats comme francophones ou néerlandophones. Ceci n’a nul besoin d’impliquer que l’appartenance ethnique ou linguistique du candidat constitue la composante unique ou prioritaire de son identité. Il s’agit simplement d’une méthode commode de garantir une représentation équilibrée dans un contexte institutionnel où l’appartenance à un groupe linguistique est utilisée pour divers dispositifs de protection des minorités (au niveau fédéral et à Bruxelles). D’autres pays dont le système électoral impose une représentation garantie ou des quotas font usage de critères rigides (comme la généalogie) ou administrativement lourds (comme l’aval par des associations représentatives). Nous proposons une procédure légère mais suffisante : l’acceptation par trois membres du groupe linguistique correspondant de la Chambre sortant du souhait du candidat de siéger, en cas d’élection, au sein de ce groupe. Pour éviter que ce critère d’acceptation ne bloque l’émergence de nouvelles formations politiques, nous proposons d’ajouter une deuxième possibilité : l’acceptation du candidat par 0.1 % des électeurs dans quatre des circonscriptions « provinciales » du régime linguistique correspondant (en ce compris la circonscription bilingue).

15. N’est-on pas toujours mieux représenté par un membre de sa propre communauté ?
Nous avons tous des identités multiples. Nous avons tous des intérêts et des valeurs que nous partageons avec beaucoup de personnes n’appartenant pas à notre communauté linguistique. Pour la plupart d’entre nous, il est donc très loin d’aller de soi que nous soyons mieux représentés par des députés appartenant à notre communauté. Mais à ceux qui le penseraient néanmoins, il faut d’abord faire remarquer que notre proposition ne porte que sur une partie des sièges de la Chambre. La majorité des autres restent attribués sur des circonscriptions « provinciales » et continuent donc d’assurer une représentation garantie pour l’électorat de chaque province. En outre, rien n’empêchera bien entendu les électeurs de continuer à voter, exclusivement ou partiellement, pour des candidats de leurs communauté. Ce que fait notre proposition, c’est simplement rendre notre système de décision fédéral plus cohérent en élargissant le choix de chaque électeur : en lui permettant, lors des élections fédérales, d’exprimer ou de retirer sa confiance à tous les candidats et tous les partis qui sont susceptibles de le gouverner à ce niveau.

16. Est-il bien utile de permettre des apparentements entre listes ?
Au cas où il n’y aurait que des listes unilingues, l’apparentement entre listes permet d’atteindre une distribution des sièges plus fidèle à la distribution des votes. Les listes unilingues auront intérêt à recourir à de tels apparentements, de manière à ce qu’un siège qui ne peut plus leur être attribué du fait le nombre de sièges réservé à leur groupe linguistique est déjà atteint puisse être attribué à une liste de l’autre groupe linguistique avec laquelle elle a choisi de s’apparenter et dont on peut donc supposer qu’elle se sent plus proche. Cette incitation à s’apparenter n’existe pas dans le cas de listes bilingues. Mais les listes bilingues réalisent bien entendu en principe encore mieux la dynamique fédérale escomptée que des listes apparentées deux à deux. La possibilité d’apparentement réduit certes l’utilité de constituer des listes communes, mais elle ne le rend pas sans intérêt. Comme des votes de préférence multiples sont possibles sur une même liste, mais pas sur des listes distinctes — le « panachage » n’est pas possible, même entre listes apparentées —, une liste commune est préférable à un apparentement entre liste unilingues s’il s’agit de démontrer l’aura nationale de ceux qui prétendent diriger le gouvernement fédéral : c’est sur une liste commune que l’on pourra espérer obtenir les plus gros scores.


A PROPOS DE LA FAISABILITE

17. Quelle est l’origine de l’idée de circonscription nationale ?
Comme pour beaucoup de bonnes idées, nombreux sont ceux qui peuvent légitimement prétendre l’avoir inventée. Le premier à l’avoir brièvement évoquée semble avoir été André Alen, professeur de droit constitutionnel à la KuLeuven et juge à la Cour d’arbitrage, dans un rapport publié en 1990, à l’époque où il était secrétaire du gouvernement. Les premiers à l’avoir défendue semblent avoir été Steven Vansteenkiste, l’actuel chef de cabinet du ministre flamand de l’intérieur, dans De Standaard (septembre 1993), Gonzales d’Alcantara, professeur à l’Université d’Anvers et président du Centre d’études sur le fédéralisme, dans De Tijd (juin 1994), et Gérard Roland, professeur à l’Université de Californie (Berkeley) et à l’ULB, dans Le Soir et De Standaard (octobre 1994).
[Détails et citations dans le Dossier de presse de www.paviagroup.be.]

18. Une telle propositiona-t-elle jamais figuré à l’agenda des discussions institutionnelles?
A notre connaissance, l’idée d’une circonscription nationale n’a jamais figuré dans aucune négociation institutionnelle pour ce qui concerne le Parlement belge. Mais elle a été proposée pour les membres belges du Parlement européen lorsqu’il s’est agi de déterminer, avant la première élection directe de celui-ci (1979), leur mode de désignation. Charles-Ferdinand Nothomb, à l’époque président du PSC, s’y serait cependant fermement opposé, craignant que les candidats flamands recueillent beaucoup plus de voix en Wallonie que les candidats wallons n’en recueilleraient en Flandre.

19. Y a-t-il des partis politiques qui soutiennent notre proposition ?
Un survol de notre dossier de presse (www.paviagroup.be) suffit à constater qu’on trouve dans l’ensemble des familles politiques démocratiques des personnalités qui perçoivent clairement la nature des problèmes que nous souhaitons aider à résoudre et manifestent dès lors, sinon toujours un soutien inconditionnel, à tout le moins une forte sympathie pour l’idée d’une circonscription fédérale. Jusqu’ici, seul le parti ECOLO a formellement déposé une proposition de révision de la constitution allant dans ce sens (proposition Durand/Dubié de juillet 2005 visant à la création d’une circonscription fédérale pour 50 sièges ajoutés à la Chambre en compensation de la suppression des sénateurs élus et cooptés). Mais à partir de décembre 2006, des personnalités de premier plan de plusieurs autres partis se sont successivement prononcées en faveur de l’introduction d’une circonscription nationale à la Chambre (voir dossier de presse).

20. Y a-t-il des partis qui rejettent notre proposition ?
Des réactions hostiles à la proposition ont été formulées par des dirigeants du Vlaams Belang, du N-VA et de Spirit lors de la parution de notre carte blanche collective de février 2005 (voir dossier de presse sur www.paviagroup.be), mais sans doute, pour certains d’entre eux, sur la base d’un examen trop rapide d’une proposition qui n’avait du reste pas encore été élaborée ni présentée dans le détail. La Belgique unitaire est morte et bien morte, et il ne s’agit nullement pour nous d’y retourner. Il s’agit seulement pour nous de mieux faire fonctionner la Belgique fédérale, y compris pour lui permettre de prendre plus aisément des décisions qui approfondissent le fédéralisme dans l’intérêt de toutes les entités fédérées. Il ne s’agit pas davantage pour nous de modifier le régime linguistique de la Flandre ou de la Wallonie. Permettre aux Wallons de voter pour des Flamands ou à des Flamands de voter pour des Wallons n’implique évidemment nullement que le néerlandais cesse d’être la langue officielle de la Flandre ni le français de la Wallonie. Cela implique par contre que celles et ceux qui ambitionnent de jouer un rôle politique important au niveau fédéral seront davantage incités à apprendre la langue de l’autre communauté. Qui pourrait s’en plaindre ?


A PROPOS DU GROUPE PAVIA

21. Quelle est l’origine du groupe Pavia ?
Dès le milieu des années nonante, plusieurs membres de ce qui est devenu le Groupe Pavia se sont mis à réfléchir à l’idée d’une circonscription nationale et à l’évoquer de temps à autre. En juin 2003, Kris Deschouwer et Philippe Van Parijs ont publié une carte blanche conjointe dans De Standaard et La Libre sous le titre « Un Sénat sans sénateurs, une vraie Chambre fédérale ». Ils en ont coordonné une seconde publiée dans De Standaard et La Libre le 4 février 2005, avec le soutien d’une dizaine d’universitaires de l’ensemble du pays. Ceux-ci ont formé le noyau du Groupe Pavia, qui s’est réuni pour la première fois le 13 septembre 2005 et a organisé une réunion scientifique semi-publique sur le sujet à la Fondation universitaire le 19 janvier 2006. Depuis lors, le groupe a mis en place le site web www.paviagroup.be sur lequel il tient à jour, entre autres, un dossier de presse de plus en plus nourri. Il a créé un blog qui lui a permis de recueillir de nombreuses réactions du public entre juin et septembre 2006. Il a poursuivi l’étude et la discussion de diverses questions techniques. Et il a tiré profit de nombreuses occasions de soumettre l’idée à la critique de milieux très divers. 

22. Notre position a-t-elle évolué ?
La proposition présentée à la presse le 14 février 2007 est le fruit de nombreux mois de réflexions, rencontres et discussions communes. Certains d’entre nous avaient dans le passé évoqué l’idée d’une circonscription nationale au Sénat plutôt qu’à la Chambre, mais un consensus s’est formé d’emblée parmi nous pour affirmer qu’il est à la fois plus logique et plus efficace de l’introduire à la Chambre. Sur les questions du nombre de sièges, de la double candidature, de la possibilité d’apparentement, de l’absence de seuil et beaucoup d’autres moins importantes, nos discussions ont permis une convergence rapide. La question la plus longuement discutée a été celle des « quotas », c’est-à-dire de la détermination préalable du nombre de sièges francophones et néerlandophones. Nous partions pour la plupart avec un avis défavorable : n’est-ce pas renforcer une identification communautaire que notre proposition vise précisément à dépasser ? Mais une exploration approfondie des conséquences possibles de la présence et de l’absence de propositions prédéfinies nous a convaincu de l’importance de les inclure dans notre proposition, et donc de proposer un critère utilisable de détermination de l’appartenance linguistique. Nous sommes cependant toujours ouverts aux critiques et suggestions, et rien n’exclut dès lors que nous soyons amenés à ajuster notre position.